Tefillin

"וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך" (דברים ו,ח)

התפילין הן אחת המצוות החשובות, המהוות אות לקשר שבין עם-ישראל לקדוש-ברוך-הוא. התפילין עשויותמעור בהמה כשרה בצורת שתי "קוביות", הנקראות במקורות בשם "בתים"; אחת מיועדת להנחה על היד ואחת על הראש. בתוכן נתון קלף שבו כתובות ארבע פרשיות מהתורה. יש שתי שיטות עיקריותבדבר סדר הפרשיות שבתפילין - שיטת רש"י ורבינו-תם. לכן יש תפילין של רש"י ותפיליןשל רבינו-תם. יראי-שמים מניחים בכל יום את שתיהן - תחילה תפילין של רש"י ואחר-כך שלרבינו-תם.

מצוות התפילין היא אחת המצוות שעליהן נאמר, כי הן שקולות כנגד התורה כולה. מצוה זו היא גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר של העם היהודי עם האלוקים (השתיים האחרות הן מילה ושבת).

ביטוי לחשיבותה של מצוות התפילין יכולים אנו למצוא בעובדה, שאדם שלא הניח תפילין מימיו ("קרקפתא דלא מנח תפילין"), משתייך לקטגוריה אשר על כולנו להשמר מלהכלל בה, חס-ושלום!

אחת ממטרות התפילין היא לשעבד את מוחו וליבו (כלומר, את שכלו ואת רגשותיו) של האדם לבורא העולם. משום כך מניחים אותן על הראש - כנגד המוח, ועל הזרוע - כנגד הלב.

גם בסדר שבו מניחים את התפילין ישנו ביטוי לעיקרון יהודי חשוב: העיקרון של "'נעשה קודם ל'נשמע'". מניחים את התפילין תחילה על היד, המסמלת על היד, המסמלת על העשיה, ורק לאחר מכן על הראש, המסמל את הבנת הדברים.

למצוות התפילין גם יש סגולה להרתעת אויבים מלפגוע בעם ישראל. דבר זה מקנה למצוה זו חשיבות יתירה נוכח העובדה, שאנו מוקפים אויבים שאינם חדלים מלחשוב מזימות כנגדנו. על הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך", אומרים חז"ל: "אלו תפילין שבראש".

באחד ממקורותינו נאמר, כי: מפני קיום מצוות תפילין שמניחים על הזרוע והקדקוד, ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה 'וטרף זרוע אף קדקוד'. (הרבי שליט"א מליובאויטש ביקש לפרסם הלכה זו בין החיילים בתקופת מלחמת ההתשה).

* תפילין כל יום. לכן חשוב מאוד שכל גבר מגיל בר-מצוה יניח בכל יום (חול) תפילין כשרות. כדאי להתפלל בהן את תפילת השחרית, אך מצוה זו עומדת בפני עצמה, ואפשר להניח את התפילין, לקרוא את "קריאת שמע" ולחלצן.

* בדיקת התפילין. הואיל והתפילין (במיוחד אם הן זולות, דבר המעיד על טיבן הירוד) עלולות להפסל במשך הזמן - והנחת תפילין כאלה היא חסרת-ערך והברכות עליהן הן ברכות לבטלה - משום כך כדאי למסור מיד את התפילין לבדיקה ולחדש את בדיקתן מידי שנה (ולפחות פעמיים בשבע שנים) בידי סופר סת"ם מוסמך וירא-שמים.

לבדיקת ורכישת התפילין

צרו קשר עמנו 754-246-2479 או דרך האימייל:הקש כאן להזמין און ליין הקש כאן

 

 

 

 

 

 

הדפסהשלח דף זה לחבר